Prostredníctvom Študentskej právnej poradne majú občania a občianky mesta Košice možnosť získať bezplatnú právnu analýzu svojho právneho problému, ktorú pre nich vypracujú študenti a študentky práva pod dohľadom skúsených advokátov.

Počas letného semestra bude Študentská právna poradňa fungovať v mesiacoch február – apríl 2022.

Otváracie hodiny pre záujemcov o Študentskú právnu poradňu:

 • Miestny úrad mestskej časti Košice – Staré Mesto
  •  každý utorok od 22.02.2022 v čase 14:30 – 16:00
  •  každá streda od 23.02.2022 v čase 14:30 – 16:00
 • Magistrát mesta Košice
  • na stretnutie je potrebné sa vopred objednať
  • záujemcovia sa môžu objednávať telefonicky prostredníctvom Kancelárie prvého kontaktu (tel. č. +421 55 6419385) od 21.02.2022

Predpokladaný koniec fungovania Študentskej právnej poradne je 27. apríl 2022 alebo ak sa naplní kapacita poradne.

Činnosť Študentskej právnej poradne sa uskutočňuje v nasledujúcich právnych oblastiach: občianske právo, rodinné právo, obchodné právo, pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, správne právo a daňové právo. Z činnosti Študentskej právnej poradne je vylúčené vypracovanie právnej analýzy v oblasti trestného práva.

plagat LS 2022

CHARAKTERISTIKA KLINIKY

Študentská právna poradňa pre obyvateľov Mesta Košice („Študentská právna poradňa“ alebo „ŠPP“) je samostatný typ tzv. živej kliniky, ktorej činnosť je  zameraná na prácu s reálnymi klientmi. Cieľom Študentskej právnej poradne je zabezpečiť priamy kontakt študentov práva s reálnymi klientmi, ktorý sa uskutočňuje pod dohľadom pridelených supervízorov (spolupracujúcich advokátov). Študentská právna poradňa predstavuje pre študentov práva možnosť, podieľať sa už počas štúdia na riešení právnych problémov reálnych klientov, čím študenti získavajú praktické skúsenosti a bližšiu predstavu o výkone právnického povolania. Na druhej strane, Študentská právna poradňa vytvára priestor pre občanov, ktorí si nemôžu dovoliť profesionálnu právnu pomoc, získať právnu analýzu svojho právneho problému.

Študent sa pôsobením na klinike prakticky pripravuje na výkon budúceho povolania právnika. Pôsobením na klinike študent rozvíja svoje komunikačné a prezentačné schopnosti, argumentačné zručnosti, písomný prejav, analytické a tvorivé myslenie, zlepšujú svoje rozhodovanie o postupnosti právnych krokov, schopnosť riešiť právne problémy a orientáciu v právnom poriadku. Zároveň sa študent naučí samostatnej a tímovej práci, zodpovednému prístupu k plneniu povinnosti a vedeniu dokumentácie.

ORGANIZÁCIA KLINIKY

Študentská právna poradňa je výberový predmet určený pre študentov 3. ročníka denného štúdia bakalárskeho študijného programu a študentov 1. a 2. ročníka denného štúdia magisterského študijného programu. Výučba predmetu prebieha v dvoch semestroch, ako Študentská právna poradňa pre obyvateľov Mesta Košice I (zimný semester) a Študentská právna poradňa pre obyvateľov Mesta Košice II (letný semester). V oboch semestroch sa klinika končí ústnou skúškou.

Pôsobenie na klinike zahŕňa účasť na workshope, úvodné stretnutia s klientmi, aktívnu prácu na pridelených prípadoch a účasť na spoločných seminároch.

KLIENTI KLINIKY

Študenti počas pôsobenia na klinike pracujú s reálnymi klientmi. Klientmi ŠPP sú občania, ktorí si nemôžu dovoliť profesionálnu pomoc advokáta a zároveň sa nachádzajú v situácií, v ktorej potrebujú pomoc s vyriešením svojho právneho problému. Je potrebné mať na pamäti a dbať na to, že klienti sa na ŠPP obracajú so svojimi skutočnými právnymi porblémami a očakávajú pomoc s ich riešením. Právne analýzy vypracované študentmi majú pre klientov skutočný význam a využitie.

SPÔSOB VÝUČBY

Workshop

Workshop predstavuje prípravu študentov na pôsobenie v Študentskej právnej poradni. Počas workshopu sa študenti oboznámia s pravidlami fungovania ŠPP a absolvujú kurz zameraný na rozvoj praktických zručností, ktorých znalosť je nevyhnutná pre pôsobenie na klinike (vedenie úvodného pohovoru s klientom, komunikácia s klientom, riešenie právnych problémov, argumentačné zručnosti, vypracovanie právnej analýzy, vedenie spisu). Účasť študenta na workshope je podmienkou pre jeho ďalšie pôsobenie na klinike.

Spoločné semináre

Vytvárajú priestor pre spoločné stretnutia študentov a vyučujúcich. Spoločné semináre prebiehajú raz za mesiac v dvojhodinovom rozsahu. Cieľom spoločných seminárov je diskusia o pôsobení študentov na klinike, výmena skúsenosti študentov a informovanie o riešených prípadoch.

Úvodné stretnutia s klientmi a práca na pridelených prípadoch

Hlavnú náplň práce študentov na klinike tvoria úvodné stretnutia s klientmi a práca na pridelenom prípade. Študenti počas pôsobenia na klinike pracujú vo dvojiciach a pod vedením prideleného advokáta (supervízora), ktorý študentom poskytuje odborné konzultácie, vedenie a spätnú väzbu. Supervízor sa zúčastňuje všetkých osobných stretnutí študentov s klientmi a schvaľuje všetky dokumenty, ktoré sú určené pre klienta.

Úvodné stretnutie s klientom sa uskutočňuje v určených priestoroch externého partnera na základe vopred stanoveného rozpisu služieb študentských dvojíc. Úlohou študentov je počas úvodného stretnutia získať od klienta podstatné informácie o jeho právnom probléme. Následne študenti aktívne pracujú na prípadoch, ktoré im boli pridelené. Pri práci na prípade sa pravidelne stretávajú s prideleným supervízorom a konzultujú postup práce na prípade. Výsledkom práce študentov na prípade je právna analýza prípadu, ktorá obsahuje právny rozbor prípadu a možnosti jeho riešenia. Právnu analýzu prípadu študenti odovzdajú klientovi na osobnom stretnutí, na ktorom klientovi svoje závery aj zrozumiteľne vysvetlia.

HODNOTENIE

Pôsobenie študentov na klinike je hodnotené priebežne počas semestra a v závere semestra ústnou skúškou.

Podmienkami pre úspešné absolvovanie predmetu sú:

 • účasť na workshope,
 • účasť na úvodných pohovoroch s klientmi,
 • aktívna práca na pridelených prípadoch a vypracovanie právnych analýz (záverečných výstupov pre klientov),
 • účasť na spoločných seminároch, 
 • odovzdanie reflexného denníka študenta, ktorý zachytáva priebeh jeho práce počas celého semestra.

Záverečné hodnotenie reflektuje celkové pôsobenie študenta na klinike a výsledky jeho práce.

KAPACITA A VÝBER

Študentská právna poradňa pre obyvateľov Mesta Košice v každom semestri prijíma max. 14 študentov. V prípade, že sa na kliniku prihlási viac študentov, výber študentov sa uskutočňuje na základe motivačného listu, prípadne osobného povohoru.

VYUČUJÚCI

JUDr. Bc. Dominika Becková, PhD.

JUDr. Tomáš Illeš