CHARAKTERISTIKA KLINIKY

Stážová klinika je tzv. živou klinikou a je zameraná na výkon stáží študentov práva. Cieľom predmetu je prepojenie teoretických poznatkov nadobudnutých štúdiom s praxou a praktická príprava študentov na budúce právnické povolanie.

Výsledkom absolvovania predmetu je nadobudnutie zručnosti spracovať kvalitnú dokumentáciu pre účely uchádzania sa o zamestnanie, zvládnutie prvého kontaktu so záujemcom o poskytnutie právnej pomoci (klientom), nadobudnutie zručnosti vypracovať základné právne podania, vyriešiť jednoduché právne prípady a zabezpečiť príslušnú administratívnu agendu. Študent zlepší svoje komunikačné a prezentačné schopnosti, kritické myslenie, rozhodovanie, zručnosť riešiť problémy, pozorovacie schopnosti a sebareflexiu, porozumie etickým princípom v právnickom povolaní a špecifikám práce s ľuďmi.

ORGANIZÁCIA KLINIKY

Predmet Stážová klinika prebieha v dvoch semestroch, ako Stážová klinika I a Stážová klinika II, pričom Stážová klinika I je prerekvizitou Stážovej kliniky II a súčasne podmienkou zvolenia Stážovej kliniky I je zvolenie si tiež Stážovej kliniky II. Predmet je určený pre študentov denného štúdia v 3.  ročníku Bc. a 1. ročníku Mgr. štúdia denného štúdia. V oboch semestroch sa končí skúškou.

Práca na Stážovej klinike zahŕňa výkon stáže a klinické cvičenia. Stáž sa vykonáva podľa dohody s poskytovateľom stáže v minimálnom rozsahu 30 hodín za jeden semester. Klinické cvičenia prebiehajú raz za dva týždne v dvojhodinovom rozsahu. Okrem toho vyučujúci vykonáva mentorovanie stážistov a dohľad nad výkonom stáží, na báze danej aktuálnou potrebou.

SPÔSOB VÝUČBY

Stáž poskytuje okrem možnosti nadobudnúť praktické skúsenosti, tiež vzácnu príležitosť budovania siete profesionálnych kontaktov, čo môže študentovi slúžiť ako odrazový mostík pre naštartovanie vlastnej kariéry. Povinnosti stážistu môžu popri plnení všeobecnej administratívnej agendy zahŕňať najmä zúčastňovanie sa na súdnych pojednávaniach, prípravu právnych dokumentov pre klientov poskytovateľa stáže, súdy a iné inštitúcie, účasť na rokovaniach, vypracovanie právnych rozborov, zapojenie sa do legislatívneho výskumu a pod.

Klinické cvičenia poskytujú priestor pre systematickú reflexiu zažitej skúsenosti, vyvodenie abstraktnej predstavy o eliminácii negatívnych javov a naplánovanie si aktívnej zmeny správania. Zmenu v správaní študent uplatňuje na najbližšej stáži. Za uvedeným účelom sa na hodinách robia demonštračné cvičenia a simulácie, pracuje sa v skupinách, debatuje sa s hosťom z právnického prostredia a pod.

KLIENTI KLINIKY

Stážová klinika sa realizuje v spolupráci so subjektmi, u ktorých študenti vykonávajú stáž (poskytovatelia stáží). Týmito poskytovateľmi stáží sú najmä advokátske kancelárie, orgány verejnej správy ako Ústavný súd Slovenskej republiky, Krajská prokuratúra v Košiciach, Centrum právnej pomoci, Úrad Košického samosprávneho kraja a pod..

HODNOTENIE

Úroveň absolvovania predmetu študentom je hodnotená priebežne a v závere semestra skúškou.

V rámci priebežného hodnotenia sa prihliada najmä na plnenie úloh zverených študentovi poskytovateľom stáže.

Obsahovú náplň záverečného hodnotenia vo forme skúšky tvorí hodnotenie splnenia týchto úloh:

-          účasť na stáži a plnenie úloh zverených študentovi poskytovateľom stáže 

-          účasť na konzultáciách s vyučujúcim.

Platformu pre záverečné hodnotenie tvorí dotazník založený na trojuholníkovom princípe (t.j. 1 sada otázok adresovaných poskytovateľovi stáže orientovaných na výkon študenta a 1 sada otázok adresovaných študentovi orientovaných na jeho vlastný výkon, vyhodnotenie odpovedí)

KAPACITA A VÝBER

Stážová klinika prijíma 10-12 študentov.

Výber študentov sa uskutočňuje na základe motivačného listu a osobného pohovoru.

Motivačný  list  (350 - 500 slov) má objasniť, čo študenta motivuje k tomu, aby absolvoval Stážovú kliniku a ako si myslí, že mu absolvovanie predmetu pomôže pri dosahovaní jeho osobných a profesijných cieľov.

VYUČUJÚCI

JUDr. Lukáš Michaľov, PhD.