CHARAKTERISTIKA KLINIKY

Street Law klinika je samostatným typom tzv. živej kliniky. Ide o vzdelávací program zameraný na rozvíjanie kľúčových právnických kompetencií u študentov práva  s benefitom na rozvoj právneho vedomia u vybraných komunít. Cieľom kliniky je zdokonaliť študenta v praktických zručnostiach potrebných pre prácu právnika (napr. ústny prejav, pohotová argumentácia, vysvetlenie právneho problému laikovi zrozumiteľným spôsobom, vyhľadávanie judikátov a právnej literatúry, schopnosť sebaprezentácie) prostredníctvom učenia študentov/tiek stredných škôl a odsúdených vo výkone trestu. Študenti práva majú tiež možnosť zažiť si súdne konanie v rámci simulovaného pojednávania.

Facebook Street law programu na stredných školách

 

ORGANIZÁCIA KLINIKY

Právna klinika pre vybrané komunity/Street Law (Street Law klinika) je výberový predmet určený pre  2. a 3. ročník bakalárskeho študijného programu  a 1. roč. magisterského študijného programu. Vyučuje sa v zimnom a letnom semestri. Klinika končí v oboch semestroch záverečným interview (skúškou).

Práca na Street Law klinike zahŕňa výkon praxe v komunite, ktorú si študenti zvolia a klinické cvičenia. Počas semestra študenti absolvujú dvojhodinové semináre, ktoré sú vedené interaktívnym spôsobom a konajú sa v miestnosti Kancelárie právnych kliník. Súčasne vedú hodiny o práve na stredných školách a v ústavoch pre výkon trestu odňatia slobody v Košiciach a Košiciach-Šaci.

Pre komplexné nadobudnutie základných zručností je nevyhnutné absolvovanie predmetu Právna klinika pre vybrané komunity/Street Law I a následne Právna klinika pre vybrané komunity/Street Law II.

SPÔSOB VÝUČBY

Teoretická príprava

Počas pôsobenia na klinike študenti pracujú vo dvojiciach/trojiciach (tzv. lektorské dvojice/trojice). Na seminároch sa oboznamujú najmä s interaktívnymi spôsobmi učenia práva pod vedením vyučujúcej. Zároveň majú možnosť diskutovať o jednotlivých preberaných právnych problémoch súvisiacich s prezentovanými aktivitami.

Letný semester je zameraný na prípravu na simulované súdne pojednávanie (mock trial). Výstupom letného semestra a práce na Street Law klinike je účasť na simulovanom súdnom pojednávaní ( ochrana osobnosti, nájom bytu, porušenie zásady rovnakého zaobchádzania  a pod.).

Prax

Právna prax študentov prebieha kontinuálne počas oboch semestrov vo vybraných komunitách – na stredných školách a v ústavoch pre výkon väzby v Košiciach a v Košiciach - Šaci. Spočíva vo vedení hodín o práve na rôzne právne témy, s využitím interaktívnych a participatívnych metód. V prípade stredných škôl je letný semester ťažiskovo zameraný na prípravu a priebeh simulovaného súdneho procesu v spolupráci s Krajským súdom v Košiciach. Študenti práva pripravujú svoje „tímy“ - študentov stredných škôl, na jednotlivé roly v súdnom konaní a ich vystúpenie na Krajskom súde v Košiciach alebo v priestoroch Právnickej fakulty  je aj  prezentáciou práce študentov práva. Študenti, ktorí vykonávajú prax v ústavoch pre výkon trestu odňatia slobody zariadenia pracujú naďalej so skupinou odsúdených.

Metódy

Charakteristickou črtou tejto právnej kliniky je používanie interaktívnych metód pri vyučovaní právneho obsahu - práca v skupine, brainstorming, hranie rolí, riešenie modelových situácií, simulovaný súdny proces, názorová a argumentačná konfrontácia.

Interaktívne postupy sa využívajú na seminároch, pri príprave študentov práva na prax . Tieto metódy  rovnako používajú samotní študenti práva v hodinách o práve vo svojej komunite. 

Význam využitia interaktívnych prístupov vo vzdelávaní je v tom, že sa účastníci zapájajú do diania, čím sa vytvára priestor pre vedenie dialógu medzi účastníkmi navzájom ako aj lektorom - teda študentom práva a účastníkmi na danú tému. Okrem toho pomáha študentom nachádzať rôzne riešenia problémov, hodnotiť alternatívy a ich dôsledky, získať nové pohľady a kriticky myslieť.

Výrazným efektom realizácie vyššie menovaných metód je oživenie preberanej témy, priama angažovanosť účastníkov, stimulácia účastníkov vyjadriť svoj názor a hľadať argumenty na jeho pozitívnu prezentáciu.

KLIENTI KLINIKY

Klientmi právnej kliniky sú študenti stredných škôl a odsúdení v ústavoch pre výkon trestu odňatia slobody.

Práca s klientmi spočíva vo vedení interaktívnych hodín o práve, diskutovaní o rôznych právnych témach a odpovedaní na konkrétne otázky.

Ďalšou formou práce s klientom je príprava študentov strednej školy na simulované pojednávanie. Jej obsahom je dôkladné a hlavne zrozumiteľné vysvetlenie občianskeho súdneho procesu a jeho aplikácia na konkrétny prípad.

Pri príprave jednotlivých interaktívnych hodín študenti čerpajú zo študijnej literatúry, v ktorej sú interaktívne metodiky rozpracované.

HODNOTENIE 

Spôsob hodnotenia študentov je špecifický a zohľadňuje prácu študenta na klinike počas celého semestra.  

Podmienkami pre absolvovanie predmetu sú:

• účasť na hodinách semináru,

• odučené hodiny vo vybraných komunitách v stanovenom počte v každom semestri,

• odovzdané krátke hodnotiace výstupy (denníky) k jednotlivým odučeným hodinám.

Záverečné interview - hodnotenie študentov a študentiek práva prebieha na základe vyššie uvedených princípov a predstavuje individuálne zhodnotenie práce študenta.

KAPACITA A VÝBER

Klinika prijíma max. 12 - 15 študentov.

V prípade vyššieho záujmu ako je stanovená kapacita predmetu, bude na prvom seminári v zimnom semestri uskutočnený výber študentov. Prednosť budú mať študenti, ktorí si zvolia oba na seba nadväzujúce predmety, t.j. Právna klinika pre vybrané komunity/Street Law I a následne Právna klinika pre vybrané komunity/Street Law II. V prípade potreby bude ďalší výber realizovaný losovaním.