Street Law/Právna klinika

Street Law/Právna klinika pre vybrané komunity

Ústav pre výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody,
Floriánska, Košice

V ústave vykonávajú trest odňatia slobody muži zaradení do stredného stupňa stráženia v rámci vonkajšej diferenciácie. Maximálna kapacita ústavu je 462 odsúdených a 317 obvinených. Výkon väzby obvinených sa realizuje v ústave v štandardnom režime a v zmiernenom režime, v zmysle platnej legislatívy. Ústav zabezpečuje výkon väzby obvinených osôb pre Krajský súd v Košiciach, Okresný súd Košice I, Okresný súd Košice II., Okresný súd Košice - okolie, Okresný súd Michalovce, Okresný súd Trebišov, Okresný súd Rožňava, Okresný súd Humenné, Okresný súd Spišská Nová Ves a Okresný súd Vranov nad Topľou.

Viac info nájdete na: www.zvjs.sk/sk/zariadenia/kosice

Ústav pre výkon trestu odňatia slobody
Košice - Šaca

V ústave vykonávajú trest odňatia slobody muži zaradení do minimálneho stupňa stráženia v rámci vonkajšej diferenciácie. Maximálna kapacita ústavu je 809 odsúdených zaradených do minimálneho stupňa stráženia. Od roku 2012 sa v ústave vykonáva súdom nariadená sexuologická liečba a od roku 2017 aj ochranné protialkoholické, protitoxikomanické liečenie a ochranné liečenie patologického hráčstva.

Viac info nájdete na: www.zvjs.sk/sk/zariadenia/kosice-saca

Gymnázium Šrobárová 1
Košice

Viac info nájdete na: www.srobarka.sk

Gymnázium, Park mládeže 5
Košice

Viac info nájdete na: gpm.edupage.org

Gymnázium M. R. Štefánika
Košice

Viac info nájdete na: www.gmrske.sk

Gymnázium Trebišovská 12
Košice

Viac info nájdete na: www.gt12.sk

Premonštrátske gymnázium
Košice

Viac info nájdete na: www.kovacska.sk

Stážová klinika

Stážová klinika

Poskytovatelia stáži

Krajská prokuratúra
Košice

Prokuratúra chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu. Je povinná vo verejnom záujme vykonávať opatrenia na predchádzanie porušovania zákonnosti, na zistenie a odstránenie porušenia zákonnosti, na obnovu porušených práv a vyvodenie zodpovednosti za ich porušenie. Pri výkone svojej pôsobnosti je prokuratúra povinná využívať všetky zákonné prostriedky tak, aby sa bez akýchkoľvek vplyvov zabezpečila dôsledná, účinná a rýchla ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu.

Viac informácií nájdete na: www.genpro.gov.sk

Okresný úrad Košice
Katastrálny odbor

Katastrálny odbor vybavuje podania podľa katastrálneho zákona, pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov a pre vypracovanie správ o plnení úloh na úseku katastra, vykonáva súčinnosť s vlastníkmi a inými oprávnenými osobami, obcami a so štátnymi orgánmi a notármi, zabezpečuje školenia a pracovné stretnutia pri zmenách právnych a technických predpisoch a iných aktov riadenia, plní ďalšie úlohy v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a interných právnych aktov na úseku zápisov práv k nehnuteľnostiam – zápisy práv, na úseku zápisov práv k nehnuteľnostiam –
vkladové konania, na úseku registratúry a podateľne, na úseku technickom, dokumentácie a poskytovania informácií – technicko-informačné činnosti, na úseku technickom, dokumentácie a poskytovania informácií – opravy chýb a katastrálne konania.

Viac informácií nájdete na: www.minv.sk/?katastralny-odbor-3

Ústavný súd Slovenskej republiky
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti v Slovenskej republike zriadený ústavným zákonom č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky. Riadny chod Ústavného súdu SR zabezpečuje jeho predseda prostredníctvom Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorá je samostatnou právnickou osobou v súlade so zákonom č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov. Základnou úlohou Kancelárie je plniť úlohy spojené s organizačným, personálnym, ekonomickým, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti Ústavného súdu.

Viac informácií nájdete na: www.concourt.sk

Mestská časť Košice - Staré Mesto   nový partner v a.r. 2021/2022

Výkonným orgánom mestskej časti Košice-Staré Mesto je Miestny úrad mestskej časti Košice-Staré Košice. Miestny úrad plní odborné, organizačné a administratívne práce súvisiace s plnením úloh mestskej časti a zabezpečuje činnosť vyplývajúcu z prenosu kompetencií zo štátu na samosprávu. Miestny úrad zabezpečuje najmä písomnú agendu orgánov mestskej časti a orgánov miestneho zastupiteľstva mestskej časti, odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie orgánov mestskej časti a ich orgánov, zabezpečuje odbornú agendu mestskej časti a vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí mestskej časti, vykonáva uznesenia miestneho zastupiteľstva, nariadenia mestskej časti a koordinuje činnosť organizácií a zariadení mestskej časti, ktorých zriaďovateľom je mestská časť.

Viac informácií nájdete na: Miestny úrad Košice – Staré Mesto (kosice-city.sk)

Úrad Košického samosprávneho kraja
Košice

Úrad zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy vyššieho územného celku v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch. Plní a zabezpečuje administratívne a organizačné veci pre zastupiteľstvo, pripravuje a zabezpečuje rozhodnutia predsedu KSK vydávané v správnom konaní, zabezpečuje a uskutočňuje výkon rozhodnutia predsedu i prenesený výkon štátnej správy podľa osobitných predpisov. Do právomocí úradu patrí vypracovávať a plniť program rozvoja KSK, vykonávať plánovacie činnosti, obstarávať, prerokúvať a schvaľovať územnoplánovacie podklady, zriaďovať a kontrolovať svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, starať sa o ochranu pamiatkového fondu, spolupracovať s obcami pri tvorbe programov rozvoja obcí a i..

Viac informácií nájdete na: web.vucke.sk

JUDr. Vladimír VOLČKO
advokátska kancelária

Od r. 2016 pôsobí ako samostatný advokát so sídlom v Košiciach. V rámci svojej praxe poskytuje právne rady z oblasti občianskeho práva, náhrady škody, dedičského práva, rodinného práva, autorského a priemyselného práva,  poľnohospodárskeho práva, pozemkového práva, pracovného a korporátneho práva, obchodného práva, správneho práva a komunálneho práva. Dlhodobo sa prakticky a akademicky špecializuje na oblasti medicínskeho a famaceutického práva a ústavného práva.

Viac informácií nájdete na: www.volcko.sk

Centrum právnej pomoci
Kancelária Košice

Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia, zriadená zákonom č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi, ktorej cieľom je zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi, t.j. pre tých ľudí, ktorí pre nedostatok prostriedkov nemôžu využívať existujúce právne služby. Keď žiadateľ/žiadateľka spĺňa podmienky nároku na právnu pomoc, centrum následne poskytne komplexnú právnu pomoc, ktorá môže mať formu od právneho poradenstva až po zastupovanie pred súdom právnikom centra alebo advokátom.

Viac informácií najdete na: www.centrumpravnejpomoci.sk

Bývalí poskytovatelia stáži

AZARIOVÁ & RUŽBAŠAN Law firm s.r.o.

advokátska kancelária

JUDr. Magdaléna Drgoňová

notárska a mediačná kancelária

JUDr. Juraj Göbl

notár

 

 

 

JUDr. Martin Friedrich

advokátska kancelária

Poradňa pre občianske a ľudské práva

mimovládna organizácia

U. S. Steel Košice, s.r.o.

právne oddelenie

Klinika azylového práva

Klinika azylového práva

Liga za ľudské práva

Liga za ľudské práva je občianske združenie, založené v roku 2005 právnikmi a advokátmi, ktorí sa venujú pomoci cudzincom a utečencom na Slovensku. Cieľom združenia je presadzovanie transparentnej, dôstojnej a zodpovednej migračnej, azylovej a integračnej politiky a snaha o posilňovanie postavenia samotných cudzincov a utečencov. Liga za ľudské práva kombinuje poskytovanie priamych služieb – kvalitnej a bezplatnej právnej pomoci utečencom a migrantom, advokáciu a strategickú litigáciu v oblasti tvorby, presadzovania a uplatňovania migračnej, azylovej a integračnej politiky SR. Zároveň sa Liga snaží o výchovu a vzdelávanie novej generácie mladých právnikov v oblasti azylového a migračného práva.

Viac informácií nájdete na: www.hrl.sk

Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov
(UNHCR)

Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov začal na Slovensku pôsobiť v roku 1993 a v súčasnosti svoje aktivity na Slovensku pokrýva prostredníctvom Regionálneho zastupiteľského úradu pre strednú Európu so sídlom v Budapešti. Prvoradým cieľom UNHCR je zabezpečiť ochranu práv a bezpečnosti utečencov. UNHCR sa usiluje zabezpečiť, aby každá osoba mala právo žiadať o azyl, nájsť bezpečné útočisko v inej krajine, dobrovoľne sa vrátiť domov, integrovať sa do spoločnosti alebo presídliť sa do tretej krajiny. UNHCR poskytuje utečencom ochranu a pomoc na základe ich potrieb a bez
ohľadu na ich rasu, náboženstvo, politické názory a pohlavie.

Viac informácií nájdete na: www.unhcr.org, www.unhcr-centraleurope.org.

Študentská právna poradňa pre obyvateľov Mesta Košice

Spolupracujúci advokáti (supervízori)

JUDr. Martin Friedrich
JUDr. Jolana Fuchsová, PhD.
JUDr. Danica Holováčová
JUDr. Tomáš Illeš
JUDr. Ing. František Šimčák
JUDr. Annamária Vozárik

Supervízorom a supervízorkám ďakujeme za spoluprácu na činnosti Študentskej právnej poradne v ZS a.r. 2021/2022.

Externí partneri

Mestská časť Košice - Staré Mesto
Mesto Košice

Mestská časť Košice – Staré Mesto a Mesto Košice sa stali prvými externými partnermi novovzniknutej právnej kliniky Študentská právna poradňa pre obyvateľov Mesta Košice, ktorá začala fungovať v a.r. 2021/2022.