Za účelom vzdelávania a zdokonaľovania študentov práva v praktických zručnostiach, ktoré sú nevyhnutné na ich úspešné uplatnenie sa na trhu práce má Právnická fakulta UPJŠ zriadené Pracovisko právnych kliník, ktoré zabezpečuje spoločnú koordináciu klinického právneho programu.

Právne kliniky sú na Právnickej fakulte UPJŠ realizované formou stáží a praxe, formou spracovávania praktických zadaní, vypracovania právnych dokumentov, právnych analýz, realizovaním praktickej výučby práva alebo simulovaním súdneho pojednávania.

Výučba klinických právnych predmetov prebieha v samostatnej špeciálnej učebni - Kancelárii právnych kliník a pre potreby realizácie simulovaných súdnych pojednávaní  má Právnická fakulta zriadenú osobitnú pojednávaniu miestnosť.

V súčasnosti si študenti práva môžu vyberať z 10 právnych kliník:

  • Kliniky azylového práva
  • Kliniky daňového práva
  • Kliniky medicínskeho práva
  • Kliniky občianskeho práva
  • Kliniky obchodného práva
  • Kliniky pracovného práva
  • Kliniky stavebného práva
  • Stážovej kliniky
  • Street Law / Právnej kliniky pre vybrané komunity
  • Študentská právna poradňa pre obyvateľov mesta Košice