Klinické právne vzdelávanie predstavuje samostatný vzdelávací program určený pre študentov práva. Je založený na inovatívnom prístupe k vzdelávaniu na právnických fakultách a predstavuje prepojenie medzi právnou teóriou a praxou.

Študenti a študentky práva majú možnosť učiť sa z vlastnej skúsenosti a overovať si svoje teoretické vedomosti v praxi, či už priamo vykonávaním stáži, poskytovaním právneho poradenstva klientom v určitej oblasti alebo realizovaním vzdelávania v oblasti práva (tzv. živé právne kliniky) alebo vypracovaním právnych analýz, stanovísk k určitému právnemu problému, simuláciou prípadov (tzv. simulované právne kliniky). Pri vyučovaní na právnych klinikách sa využívajú participatívne metódy, ktoré vytvárajú priestor na diskusiu o hodnotách, postojoch a právnych problémoch a smerujú k väčšej interaktivite výučby.

Cieľom právnych kliník je pomôcť študentom práva učiť sa z vlastnej skúsenosti, učiť sa profesijnej zodpovednosti a etike pri výkone právnického povolanie a overovať si svoje teoretické vedomosti v praxi. Právne kliniky sa orientujú na rozvoj kľúčových kompetencií budúcich právnikov ako sú schopnosť riešiť právne problémy (schopnosť identifikovať problém a hľadať riešenia, stratégie a pod. ), kritické myslenie, analytické zručnosti (právna analýza, formulácia právnych otázok, využitie relevantnej teórie), argumentačné schopnosti, schopnosť realizovať právny výskum (vyhľadávať, zhodnotiť a následne implementovať právne informácie) a tiež komunikačné zručnosti (ústny a písomný prejav, schopnosť sebaprezentácie).

Prínos klinického právneho vzdelávania:

  • prehlbuje teoretické znalosti a prepája hmotnoprávne a procesnoprávne znalosti;
  • pomáha študentom práva získavať praktické zručnosti a skúsenosti právnika;
  • využívanie participatívnych metód umožňuje študentom nachádzať kreatívne, samostatné riešenia problémov a rozvíja u nich nové spôsoby myslenia, postoje a prístupy;
  • učí študentov práva identifikovať a riešiť problémy, ako aj niesť zodpovednosť za konkrétne kroky spojené s riešením problému;
  • prispieva k právnej pomoci pre znevýhodnené osoby a zrozumiteľným jazykom približuje právo a demokratické princípy vybraným komunitám;
  • umožňuje študentom práva osvojovať si základy profesionálnej zodpovednosti, etiky právnika, hodnôt právnického povolania, vštepuje im zmysel pre sociálnu spravodlivosť a verejne prospešnú činnosť.