Garanti

JUDr. Daniela Lamačková, PhD.

JUDr. Tomáš Illeš

Vyučujúci

JUDr. Bc. Dominika Becková, PhD.

JUDr. Jaroslav Čollák, PhD.

JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD.

doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. 

JUDr. Ľudmila Elbert, PhD. 

doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD.

Mgr. Lukáš Jančát 

Mgr. Peter Koromház, PhD.

JUDr. Lukáš Michaľov, PhD.

JUDr. Jozef Sábo, PhD. 

doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.

Externí spolupracovníci

PhDr. Juraj Furda

PhDr. Eva Slovenská

JUDr. Daniela Lamačková, PhD.

odborná garantka pre inováciu metodológie klinického vzdelávania

STREET LAW/ Právna klinika pre vybrané komunity

Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V súčasnosti pôsobí na Pracovisku právnych kliník, kde sa podieľa na koordinácii činnosti Pracoviska a pôsobí ako odborná garantka pre tvorbu metodológie klinického vzdelávania. Absolvovala stáž na Univerzite Loránda Eötvösa v Budapešti a tiež niekoľko konferencií a školení zameraných na rozvoj klinického právneho vzdelávania a programu Street Law.

Participovala tiež na tvorbe a prijímaní Štandardov klinického právneho vzdelávania na právnických fakultách na Slovensku. Od roku 2003 vedie predmet Právna klinika pre vybrané komunity/Street Law. Pôsobila v združení Občan, demokracia a zodpovednosť ako právnička, konzultantka a lektorka a zameriava sa na najmä na oblasť ľudských práv a nediskriminácie. Je autorkou právnych analýz, právnych komentárov a prekladov rozsudkov, najmä v oblasti diskriminácie, domáceho násilia, práv dieťaťa, vzdelávania a i..

Kontakt: daniela.lamackova@upjs.sk

JUDr. Tomáš Illeš

odborný garant pre inováciu metodológie klinického vzdelávania

Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po ukončení štúdia práva pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na Katedre obchodného práva a hospodárskeho práva. V rámci akademických aktivít bol od roku 2002 do roku 2008 predsedom Akademického senátu Právnickej fakulty UPJŠ. Absolvoval niekoľko študijných pobytov zameraných na rozvoj klinického vzdelávania a zabezpečoval výučbu predmetu Klinika obchodného práva.

V súčasnosti pôsobí na Pracovisku právnych kliník ako odborný garant pre inováciu metodológie klinického vzdelávania. V súkromnej praxi pôsobí ako advokát od roku 2004 a v súčasnosti je členom predsedníctva SAK. V praxi aj v publikačnej činnosti sa zameriava na obchodné právo, právo elektronického obchodu a právo cenných papierov.

Kontakt: tomas.illes@upjs.sk

JUDr. Jaroslav Čollák, PhD.

Klinika občianskeho práva

Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Aktuálne pôsobí na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako asistent na Katedre občianskeho práva a vedie Kliniku občianskeho práva I. a II.. Je držiteľom viacerých dekanských a rektorských študentských ocenení, držiteľom literárnej ceny Karola Planka za rok 2012 za publikačnú činnosť, v roku 2012 sa stal laureátom ceny "Študentská osobnosť roka" v kategórii Právo, filozofia, politológia, sociológia.

V roku 2014 sa stal členom Rady občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť. V súkromnej praxi pôsobí ako advokát a zároveň je aj členom legislatívno-právnej a etickej komisie Slovenského futbalového zväzu a členom Etického panelu komisie, súčasne členom
Komory SFZ pre riešenie sporov. Ako člen expertnej pracovnej skupiny pod gesciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa spolupodieľal na návrhu nového zákona o športe.

Kontakt: jaroslav.collak@upjs.sk

JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD.

Klinika obchodného práva

Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, na pôde ktorej absolvoval v rokoch 2013- 2017 doktorandské štúdium v odbore Obchodné a finančné právo. Okrem toho je absolventom Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Od roku 2017 pôsobí ako odborný asistent na katedre Obchodného a hospodárskeho práva. Zabezpečuje výučbu predmetov Obchodné právo I, II, III, Právo medzinárodného obchodu, Konkurzné právo a Klinika obchodného práva I. a II.. Od roku 2014 pôsobí ako správca.

Kontakt: jaroslav.dolny@upjs.sk 

doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.

Klinika pracovného práva

Je absolventom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty. V súčasnosti je vedúcim Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a prodekanom pre rozvoj a zahraničné vzťahy. 

V súkromnej praxi pôsobí aj ako advokát. Od roku 2009 je externým poradcom Ústavného súdu Slovenskej republiky a tiež členom Slovenskej spoločnosti pre pracovné právo. V roku 2009 po úspešnej obhajobe dizertačnej práce na tému „Právo a internet“ na Katedre občianskeho práva, Právnickej fakulte, UPJŠ v Košiciach mu bol udelený titul „PhD.“. Zúčastnil sa niekoľkých vedeckých a odborných konferencií doma i v zahraničí, absolvoval prednáškový pobyt na Wroclawskej univerzite, Fakulte práva, správy a ekonomiky /Uniwersytet Wroclawski, Wydzial Prawa, Administracji i Ekonomii/ (2007).

V súčasnosti sa okrem iných predmetov venuje aj klinickému právnemu vzdelávaniu a vedie predmet Klinika pracovného práva I, II. V minulosti spoluparticipoval aj na realizácii predmetu Klinika azylového práva. V roku 2004 sa zúčastnil konferencie právnych kliník v Moravanoch nad Váhom, kde participoval na tvorbe a prijímaní Štandardov klinického právneho vzdelávania na právnických fakultách na Slovensku.

Kontakt: marcel.dolobac@upjs.sk

JUDr. Ľudmila Elbert, PhD.

Klinika azylového práva

Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, na pôde ktorej absolvovala v rokoch 2011- 2014 doktorandské štúdium v odbore Teória a dejiny štátu a práva. V súčasnosti je prodekankou pre vzdelávanie a pôsobí ako odborná asistenka na Ústave medzinárodného práva a európskeho práva.

V roku 2012 absolvovala letnú školu kontinentálneho práva v Paríži a v roku 2013 výskumný pobyt vo Florencii. V roku 2014/2015 pôsobila ako vedecký zamestnanec na Ústave európskeho práva a oddelení medzinárodného práva, kde v súčasnosti pôsobí ako odborný asistent. Zabezpečuje výučbu predmetov Medzinárodné právo I, II, Právo medzinárodných ekonomických integračných zoskupení. Ako právny poradca spolupracuje so Slovenskou katolíckou charitou na projekte RAFAEL II zameranom na pomoc a integráciu utečencov a v rámci výučby Kliniky azylového práva spolupracuje s Ligou za ľudské práva a Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), regionálnym zastúpením pre strednú Európu.

Kontakt: ludmila.elbert@upjs.sk

doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD.

Klinika stavebného práva

Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V súčastností je prodekanom pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie a pôsobí ako docent na Katedre ústavného práva a správneho práva. 

V roku 2005 na tej istej fakulte absolvoval rigorózne štúdium v odbore obchodné a hospodárske právo. V období od roku 2004 do 2010 bol študentom v rámci doktorandského štúdia v odbore správne právo, ktoré ukončil úspešným obhájením dizertačnej práce. Od roku 2004 do roku 2009 pracoval ako interný právnik v spoločnostiach východoslovenská energetika a.s. a Východoslovenská distribučná, a.s. patriace do koncernu RWE Group. Od roku 2009 pôsobí ako advokát, pričom v rámci advokátskej praxe sa sústreďuje predovšetkým na oblasť správneho a ústavného práva. 

Zároveň je vedecky a pedagogicky činný na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V súčasnosti sa okrem iných predmetov venuje aj klinickému právnemu vzdelávaniu a vedie predmet Klinika stavebného práva.

Kontakt: radomir.jakab@upjs.sk

Mgr. Lukáš Jančát

Klinika stavebného práva

Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Aktuálne pôsobí na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako asistent na Katedre ústavného práva a správneho práva a podieľa sa na výčbe  Kliniky stavebného práva.

Kontakt: lukas.jancat@upjs.sk

Mgr. Peter Koromház, PhD.

Klinika medicínskeho práva

Je absolventom Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Aktuálne pôsobí na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach ako interný asistent a externý doktorand na Katedre občianskeho práva. V rámci doktorandského štúdia sa venuje skúmaniu oblasti ochrany osobnosti pacienta a zdravotníckeho pracovníka pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

V rámci pôsobenia na Katedre občianskeho práva vyučuje v prebiehajúcom akademickom roku okrem Kliniky medicínskeho práva taktiež predmety Občianske právo hmotné I, II, III, IV a Rodinné právo. Od ukončenia štúdia až do roku 2019 pôsobil taktiež ako advokátsky koncipient, vďaka čomu disponuje praktickými skúsenosťami, ktoré sa snaží priblížiť študentom počas jednotlivých seminárov.

Kontakt: peter.koromhaz@upjs.sk

JUDr. Lukáš Michaľov, PhD. 

Stážová klinika

Je absolventom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty. Po ukončení štúdia pracoval ako advokátsky koncipient, od roku 2014 je zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory, pričom sa venuje najmä obchodnému právu, konkurznému právu a trestnému právu. Od roku 2016 je tiež zapísaný v zozname správcov pre konkurz a reštrukturalizáciu, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Od roku 2013 zároveň pôsobí ako odborný asistent na Katedre trestného práva, kde zabezpečuje výučbu predmetov Trestné právo hmotné I, II, III a Penológia. V súčasnosti sa okrem iných predmetov venuje aj klinickému právnemu vzdelávaniu a vedie predmet Stážová klinika.

Kontakt: lukas.michalov@upjs.sk

JUDr. Jozef Sábo, PhD. 

Klinika daňového práva

Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde absolvoval aj svoju rigoróznu skúšku a neskôr obhájil dizertačnú prácu v študijnom odbore Obchodné a finančné právo. Aktuálne pôsobí na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako výskumný pracovník na Katedre finančného práva, daňového práva a ekonómie a podieľa sa na výčbe Kliniky daňového práva.

Kontakt: jozef.sabo@upjs.sk

doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.

Klinika daňového práva

Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2003), kde absolvoval aj rigoróznu skúšku (2004) a neskôr obhájil dizertačnú prácu v študijnom odbore Obchodné a finančné právo (2009). V súčasnosti je dekanom Právnickej fakulty UPJŠ a docentom na Katedre finančného práva, daňového práva a ekonómie. 

Zabezpečuje výučbu predmetov Daňové právo I a Daňové právo II. Od roku 2007 aktívne pôsobí aj ako vyučujúci výberového predmetu Klinika daňového práva. Zároveň je zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory (od 2007), pričom pri poskytovaní právnych služieb sa orientuje najmä na oblasť daňového práva, právneho
práva, obchodného práva a občianskeho práva.

Kontakt: miroslav.strkolec@upjs.sk