CHARAKTERISTIKA KLINIKY

Klinika stavebného práva patrí medzi tzv. simulované právne kliniky a jej cieľom je poskytnúť študentom teoretické a praktické poznatky týkajúce sa stavebného práva účinného na území Slovenskej republiky.

ORGANIZÁCIA KLINIKY 

Predmet Klinika stavebného práva je jednosemestrálny praktický predmet, určený pre študentov denného štúdia v druhom a treťom ročníku bakalárskeho študijného programu. Výučba prebieha v letnom semestri. V prípade záujmu zo strany študentov prevyšujúceho možné kapacity, budú pri výbere zohľadňované najmä záverečné hodnotenia z predmetov Správne právo I, Správne právo II a voľba príbuznej témy bakalárskej práce.

SPÔSOB VÝUČBY 

V rámci teoretickej časti budú študentom poskytnuté poznatky o základných inštitútoch územného plánovania a stavebného poriadku, ako aj o procesoch prebiehajúcich v rámci predmetnej správy. Okrem toho predmet umožní študentom oboznámiť sa s praktickými súvislosťami v podobe riešenia prípadových štúdií, vypracovania podaní, rozhodnutí a iných úkonov vyskytujúcich sa v jednotlivých druhoch konania.  

KLIENTI KLINIKY  

Klinika stavebného práva je simulovanou klinikou; no študenti budú mať možnosť oboznámiť sa aj so živými spismi. Taktiež  budú zabezpečené  konzultácie s pracovníkmi stavebných úradov, ako aj účasť na súdnych pojednávaniach. 

HODNOTENIE ŠTUDENTOV 

Priebežné hodnotenie sa uskutoční na základe aktívnej účasti študenta pri riešení samostatných prác počas semestra. Záverečné hodnotenie bude pozostávať zo skúšky spočívajúcej vo vypracovaní písomného zadania (právnej analýzy, podania, rozhodnutia).

KAPACITA A VÝBER

Klinika prijíma max. 12 študentov.

VYUČUJÚCI

doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD.

Mgr. Lukáš Jančát