CHARAKTERISTIKA KLINIKY

Klinika pracovného práva je simulovanou právnou klinikou. Jej cieľom je poskytnúť študentom možnosť využiť nadobudnuté teoretické vedomosti pri riešení reálnych pracovnoprávnych problémov a sporov, a tak získavať zručnosti nevyhnutné pre ich budúce povolanie, najmä pre výkon advokátskej praxe, ale aj výkon iných právnických profesií, či pri riadení ľudských zdrojov a personálnej praxe. Nemenej dôležitým cieľom je vštepiť študentom základy profesionálnej zodpovednosti, etiky právnika a hodnôt právnického povolania.

ORGANIZÁCIA KLINIKY

V študijnom programe je obsahová náplň kliniky pracovného práva včlenená do dvoch samostatných predmetov :

i) klinika pracovného práva I (výučba určená v zimnom semestri pre tretí ročník bakalárskeho programu a súčasne pre prvý a druhý ročník magisterského programu) a 

ii) klinika pracovného práva II (výučba určená v letnom semestri pre tretí ročník bakalárskeho programu a súčasne pre prvý ročník magisterského programu).

Klinika pracovného práva II obsahovo nadväzuje na predmet Klinika pracovného práva I z hľadiska postupného zvyšovania náročnosti a komplexnosti predkladaných prípadov, resp. sporových vecí. Z tohto hľadiska považujeme za vhodné, ak si študent zvolí oba predmety, a tak môže v letnom semestri pri výučbe predmetu Klinika pracovného práva II nadviazať na vedomosti a zručnosti získané absolvovaním predmetu Klinika pracovného práva I. Súčasne však dodávame, že v študijnom programe sa nejedná o nutnú prerekvizitu, a preto ani študenti, ktorí si zvolia len jeden z uvedených predmetov, nebudú automaticky z výučby vyradení. Počas jednotlivých semestrov študenti týždenne absolvujú dvojhodinové semináre, ktoré sú vedené interaktívnym spôsobom a konajú sa v miestnosti Kancelárie právnych kliník.

SPÔSOB VÝUČBY

Študenti sa počas absolvovania Kliniky pracovného práva oboznámia a budú aktívne participovať výhradne na reálnych prípadoch a sporoch, ktoré boli prejednávané pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, všeobecnými súdmi, prípadne inými orgánmi štátnej správy. Na jednotlivých zadaniach študenti spolupracujú vo dvojiciach alebo menších skupinách. Záverečný rozbor zadaní prebieha spravidla v celej skupine spoločne.

KLIENTI KLINIKY

Študenti nepracujú so živými klientmi, avšak všetky predkladané prípady sú priamo z praxe (nejde teda o umelo simulované spory).

HODNOTENIE 

Študenti sú hodnotení súhrnne podľa nimi vypracovaných právnych podaní počas celého semestra.

KAPACITA  

Klinika prijíma max. 12 študentov. 

V prípade nahlásenia vyššieho počtu študentov sa výber uskutoční na základe spracovania poskytnutého právneho zadania, resp. prípadovej štúdie.

VYUČUJÚCI

doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.