CHARAKTERISTIKA KLINIKY

Klinika je koncipovaná ako simulovaná klinika. Študenti sú vedení k vypracovaniu vzorových zmlúv, žalôb a iných podaní (napr. návrh na vklad do katastra nehnuteľností, splnomocnenie a pod.). Klinika sa zameriava sa aj na riešenie prípadov, ktoré sa vyskytli v praxi. Cieľom predmetu je umožniť študentom získať praktické zručnosti, ktoré pomáhajú v ich príprave na budúce právnické povolanie.

ORGANIZÁCIA KLINIKY

Klinika občianskeho práva je  výberový predmet, ktorý prebieha v dvoch semestroch ako Klinika občianskeho práva I. a Klinika občianskeho práva II. Klinika je určená pre študentov prvého ročníka magisterského študijného programu (študentov IV.ročníka). 

Vyučuje sa v letnom a zimnom semestri. Podmienkou zápisu na právnu kliniku v letnom semestri je absolvovanie Kliniky občianskeho práva v zimnom semestri. Každý semester na klinike končí skúškou. Počas semestra študenti týždenne absolvujú dvojhodinové semináre, ktoré sú vedené interaktívnym spôsobom a konajú sa v miestnosti Kancelárie kliniky.

SPÔSOB VÝUČBY

Klinika občianskeho práva poskytuje študentom  možnosť štúdia občianskeho práva a súčasne praktickú aplikáciu teoretických poznatkov pri riešení právnych problémov vymedzeného okruhu prípadov. Semináre sú spočiatku venované riešeniu teoretických a simulovaných a neskôr aj praktických prípadov. Základnou oblasťou záujmu kliniky je vypracovanie podaní (žalôb, návrhov, zmlúv, právnych rozborov) z oblasti občianskeho hmotného práva a občianskeho procesného práva. V rámci výučby predmetu sa postupuje podľa schválených syláb.

Študenti sú rozdelení do skupín pozostávajúcich z troch študentov. Podania sa vypracúvajú za skupinu a posielajú sa vyučujúcim na ich e-mailovú adresu. Vyučujúci tieto podania vyhodnotia a na ďalšom stretnutí sa tieto podania analyzujú so študentmi. Na riešenie prípadov slúži aj materiálno-technické vybavenie Kancelárie kliniky a k dispozícii je aj knižnica, ktorá obsahuje potrebnú študijnú literatúru.

KLIENTI KLINIKY

V rámci Kliniky občianskeho práva sa nepracuje so živými klientmi, avšak všetky predkladané prípady a zadania sú priamo z praxe.

HODNOTENIE

Výberový predmet Klinika občianskeho práva končí v letnom a zimnom semestri skúškou. Spôsob hodnotenia študentov je špecifický a zohľadňuje prácu študenta na klinike počas celého semestra.

Na splnenie podmienok pre absolvovanie predmetu sa vyžaduje:

  • aktívna účasť na seminároch,
  • spracovanie dokumentácie všetkých predložených prípadov.

Skúška odzrkadľuje prácu študenta na riešení prípadov počas celého semestra. Hodnotia sa všetky výstupy a riešenia zadaných právnych problémov.

KAPACITA A VÝBER

Klinika prijíma max. 12 študentov.

Výber študentov uskutočňujú vyučujúci podľa nasledovných kritérií:

  • osobný pohovor s uchádzačmi, v rámci ktorého sa bude zisťovať skutočný záujem o daný predmet,
  • študijný prospech z Občianskeho hmotného práva a Občianskeho procesného práva,
  • prípadné skúsenosti z pôsobenia v advokátskych kanceláriách, neziskových organizáciách a pod.

 

VYUČUJÚCI

JUDr. Jaroslav Čollák, PhD.