CHARAKTERISTIKA KLINIKY

Klinika obchodného práva patrí medzi tzv. simulované kliniky a jej hlavným cieľom je  poskytnúť študentom právnickej fakulty možnosť štúdia obchodného práva (najmä práva obchodných spoločností a zmluvného práva) spojeného s praktickou aplikáciou teoretických poznatkov z tejto oblasti.

Predmet je zameraný na rozvoj základných právnických zručností u študentov práva prostredníctvom riešenia simulovaných obchodno-právnych prípadov, spracovania praktických zadaní z oblasti obchodného práva a vypracovania súvisiacich právnych dokumentov. Študenti majú v dôsledku individuálneho prístupu zo strany učiteľa možnosť vyskúšať si štandardné praktické úkony právnika ako je vypracovanie právnej analýzy, spísanie príslušného podania na súd alebo obchodnej zmluvy, možnosť vystúpenia pred súdom v konkrétnom simulovanom prípade.

ORGANIZÁCIA KLINIKY

Klinika obchodného práva je v rámci študijného programu rozdelená do dvoch samostatných na seba nadväzujúcich predmetov - Klinika obchodného práva I. a Klinika obchodného práva II.. Klinika je určená pre študentov prvého ročníka magisterského študijného programu (študentov IV. ročníka).

SPÔSOB VÝUČBY

Obsahovou náplňou Kliniky obchodného práva I (zimný semester) je spracovávanie právnych stanovísk a analýz ku konkrétnym obchodno-právnym prípadom, vypracovávanie návrhov vzorových zmlúv ako aj teoretická príprava vypracovania právnej dokumentácie z oblasti obchodného práva.

V rámci Kliniky obchodného práva II (letný semester)  sú študentom predkladané predovšetkým simulované obchodné prípady, ktoré študenti spracúvajú najskôr v písomnej podobe prípravou a analýzou príslušných dokumentov. V závere letného semestra sa zúčastňujú na simulovanom súdnom spore, ktorý sa realizuje na Krajskom súde v Košiciach za účasti sudcov – profesionálov.

KLIENTI KLINIKY

V rámci Kliniky obchodného práva sa nepracuje so živými klientmi avšak všetky predkladané prípady a zadania sú priamo z praxe.

HODNOTENIE   

Hodnotenie študentov je zamerané na kontinuálne sledovanie aktivity študenta počas celého akademického roka. Študenti počas celého roka aktívne participujú na vypracovaní obchodnoprávnej dokumentácie a preto sa hodnotí príprava, aktivita ako aj výsledok práce študentov. Záverečné hodnotenie preto predstavuje súhrné hodnotenie študenta za celý akademický rok.

KAPACITA A VÝBER

Klinika prijíma max. 12 študentov

Výber študentov sa uskutočňuje na základe hodnotenia zadania, ktoré študenti spracujú na začiatku akademického roka, ktorého obsahovou náplňou je predovšetkým problematika obchodného práva. Pri rovnakom poradí študentov sa prihliada aj na študijné výsledky dosiahnuté za uplynulé obdobie štúdia, ktoré však nie sú prioritným kritériom pri výbere.

VYUČUJÚCI

JUDr. Ing. Jarolav Dolný, PhD.