CHARAKTERISTIKA KLINIKY

Klinika medicínskeho práva je pretavením snahy Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach ponúknuť jej študentom možnosť klinického vzdelávania v špecifických právnych oblastiach prepájajúcich právo s inými vedami. Medicínske právo má potenciál stať sa jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich právnych oblastí, pričom znalosť jeho základov poskytne absolventom tejto kliniky pri ich uplatnení sa na trhu práce vítanú konkurenčnú výhodu.

Kliniku medicínskeho práva môžeme v krátkosti opísať ako:

 • interaktívny program komunikujúci problematiku medicínskeho práva študentom práva;
 • fungujúci v prostredí úzkej kooperácie vyučujúceho a študenta;
 • využívajúci prostriedky klinikárskeho vzdelávania pri riešení rozmanitých prípadových štúdií, v rámci ktorých majú študenti možnosť vypracúvať právne dokumenty pod gesciou vyučujúceho;
 • ponúkajúci študentom možnosť vypracovania odpovedí na otázky iných študentov UPJŠ v Košiciach zameraných na ich právne problémy v rámci projektu „Students for Students“

ORGANIZÁCIA KLINIKY

Klinika je výberový predmet určený pre študentov III. ročníka denného štúdia bakalárskeho študijného programu a I. a II. ročníka denného štúdia magisterského študijného programu. Výučba na klinike prebieha v zimnom semestri. Počas semestra študenti týždenne absolvujú dvojhodinové semináre, ktoré sa konajú v miestnosti Kancelárie právnych kliník. Klinika medicínskeho práva končí vypracovaním právnej analýzy na študentom zvolenú a vyučujúcim odsúhlasenú tému z oblasti Medicínskeho práva. V rámci semestra študenti súčasne absolvujú  simulovaný súdny spor.

SPÔSOB VÝUČBY

Študent sa najviac naučí vtedy, ak si danú tému môže „odžiť,“ „vyskúšať“, „vcítiť sa do nej“ a následne na ňu formulovať vlastný právny názor. Toto sa snažíme dosiahnuť viacerými spôsobmi – formou vedenia seminárov, komunikáciou so študentmi a samostatnou prácou študenta:

 • semináre sú koncipované interaktívne –  snaha o krátke a výstižné prezentovanie rozoberanej problematiky, riešenie modelových prípadov a konkrétnych kazuistík za súčasnej práce so zákonom. Každý seminár je koncipovaný tak, aby študenti mali možnosť prezentovať svoje názory na danú problematiku a aby boli nútení sa aktívne zapájať do priebehu semináru.
 • komunikácia so študentom – nielen na seminároch, ale aj cez samostatné konzultácie (osobne alebo mailom), pričom sa využíva multimediálny prístup.

Predmet má zriadený vlastný facebookový profil.

KLIENTI KLINIKY

Klinika má tzv. „živých klientov“, ktorými sú študenti jednotlivých fakúlt UPJŠ v Košiciach, ktorí majú možnosť klásť ľubovoľné otázky smerujúce k hľadaniu odpovedí na právne problémy v rámci projektu „Students for Students.“ Na položené otázky majú možnosť v závislosti od tematického zamerania otázky odpovedať aj študenti Kliniky medicínskeho práva.

Študent týmto získava konkrétnu skúsenosť s prácou s odborným textom, učí sa v písomnej forme formulovať svoje názory, dedukovať a abstrahovať. Zároveň možno prvýkrát počas štúdia svojou radou pomáha iným osobám, čo je samo osebe veľmi cennou skúsenosťou. Získava skúsenosť o tom, že povolanie právnika je pomáhajúcou profesiou.

HODNOTENIE

Hodnotenie je spätnou väzbou vyučujúceho na aktivitu študenta kliniky. Jeho účelom nie je ukázať študentovi čo všetko nevie, naopak má byť generátorom jeho ďalšej tvorivej aktivity. Hodnotenie má byť priestorom pre férové zhodnotenie schopností a výkonu študenta. Zlé hodnotenie je dôkazným materiálom k preukázaniu spoluviny vyučujúceho na nezáujme študenta o jeho predmet ...

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: vypracovanie právnej analýzy. Pre úspešné absolvovanie kliniky sa vyžaduje aktívna účasť na seminároch a tiež spracovanie seminárnej práce – právnej analýzy na študentom zvolenú a vyučujúcim odsúhlasenú tému týkajúcu sa oblasti medicínskeho práva.

 

Hodnotenie študenta prebieha podľa nasledujúcich kritérií:

Maximálny počet bodov za semester: 100

Seminárna práca - právna analýza: 100 (v rozsahu cca 3-7 normostrán)

Stupnica pre získanie konečného hodnotenia:

Počet bodov Hodnotenie
získanie 50 až 59 bodov je minimálne E
získanie 60 až 69 bodov je minimálne D
získanie 70 až 79 bodov je minimálne C
získanie 80 až 89 bodov je minimálne B
získanie 90 až 100 bodov je A

Seminárnu prácu je nevyhnutné odovzdať v termíne stanovenom vyučujúcim na začiatku semestra. V prípade, ak študentom vypracovaná právna analýza nespĺňa kritéria pre získanie záverečného hodnotenia, študent má možnosť sa riadne prihlásiť na ústnu skúšku počas skúškového obdobia.

Vysvetlivky:

 • „Aktívna účasť na seminároch“: Aktívnou účasťou na seminároch sa rozumie účasť študenta na viac ako 70% výučby, pričom od študenta kliniky sa vyžaduje aktívne zapájanie do prebiehajúceho semináru, ako aj aktívny prístup k vypracúvaniu jednotlivých zadaní v rámci priebehu výučby počas semestra.
 • Seminárna práca („právna analýza“): Práca ako odborný výstup študenta k ním zvolenej a vyučujúcim odsúhlasenej téme zaoberajúcej sa problematikou medicínskeho práva. Práca by mala mať rozsah 3 - 7 strán v termíne stanovenom vyučujúcim. V práci sa je potrebné zamerať na správny spôsob citácie použitých prameňov, na vyjadrenie vlastného názoru k zvolenej problematike a súčasne na správny výklad právnych predpisov. Na začiatku je vhodné odkonzultovať „smerovanie“ práce a zdroje s vyučujúcim, pričom ten je študentom počas celého semestra pripravený poskytnúť pri vypracovaní práce konzultácie.
 • Prihlasovanie tém - mailom alebo priamo počas semináru.
   

POČET ŠTUDENTOV

Klinika je limitovaná na 15 študentov. V prípade vyššieho počtu študentov rozhodne o zaradení na kliniku vyučujúci na základe osobného pohovoru so záujemcami alebo na základe doručených motivačných listov. Z uvedeného dôvodu je vítané, aby sa študent okrem prihlásenia cez AIS, prihlásil aj emailom na adresu vyučujúceho (peter.koromhaz@upjs.sk).

VYUČUJÚCI

Mgr. Peter Koromház