CHARAKTERISTIKA KLINIKY

Klinika daňového práva patrí medzi tzv. simulované právne kliniky. Jej cieľom je poskytnúť študentom prehĺbenie znalostí z oblasti daňového práva praktickou aplikáciou teoretických poznatkov, ktorá je spojená s riešením praktických prípadov a simulovaných procesných situácií. V tomto smere ide o prípravu študentov na budúce povolanie osobnou účasťou na riešení konkrétnych daňovo - právnych prípadov.

ORGANIZÁCIA KLINIKY

Klinika daňového práva je jednosemestrálny výberový predmet v poslednom roku magisterského stupňa štúdia. Nevyhnutnou podmienkou na zápis Kliniky daňového práva je  absolvovanie povinných predmetov Daňové právo I a Daňové právo II ( prerekvizity). Počas semestra študenti týždenne absolvujú dvojhodinové semináre, ktoré sú vedené interaktívnym spôsobom a konajú sa v miestnosti Kancelárie právnych kliník. Klinika daňového práva končí skúškou (záverečné hodnotenie).

SPÔSOB VÝUČBY

Študenti v simulovaných prípadoch (ktoré však spravidla majú reálny základ) podávajú daňové priznania (daň z príjmov, daň z nehnuteľností, DPH), pripravujú rôzne podania v správe daní (odvolanie proti rozhodnutiu, námietky proti protokolu) alebo do správneho súdnictva (žaloby), prípadne analyzujú vybrané právne situácie. Študenti sa počas výučby zúčastňujú vybraného súdneho pojednávania v daňovej veci, ktoré je následne predmetom rozboru na seminári. Na jednotlivých zadaniach študenti spolupracujú vo dvojiciach alebo menších skupinách. Záverečný rozbor zadaní prebieha spravidla v celej skupine spoločne.

KLIENTI KLINIKY

Klinika daňového práva je simulovanou klinikou, ktorá nepracuje so živými klientmi, avšak prípady, ktoré sú predmetom výučby, analýzy, či spracovania spravidla majú reálny základ (vyberané sú napríklad daňové veci, ktoré už boli právoplatne rozhodnuté Najvyšším súdom SR, Ústavným súdom SR, alebo európskymi súdnymi orgánmi.

HODNOTENIE

Spôsob hodnotenia študentov je špecifický a zohľadňuje prácu študenta na klinike počas celého semestra.  Študenti sú hodnotení priebežne počas celého semestra formou vyhodnotenia spracovaných zadaní a prípadov. Študent dostáva bezprostrednú spätnú väzbu od vyučujúceho a alternatívy riešenia prípadu sa rozoberajú aj kolektívne. Záverečné hodnotenie študenta je založené na vyhodnotení jeho práce a aktivity počas celého semestra.

KAPACITA A VÝBER

Klinika prijíma max.15 študentov

V prípade ak je počet prihlásených študentov vyšší, vyučujúci zadá vypracovanie jednoduchého podania z oblasti daňového práva, ktorého vyhodnotenie bude základom pre výber študentov. Podporným kritériom je výsledok záverečného hodnotenia z predmetov Daňové právo I a II. Bližšie informácie budú oznámené pri zápise do prvého ročníka jednoročného magisterského štúdia.   

VYUČUJÚCI

doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.

JUDr. Jozef Sábo, PhD.