CHARAKTERISTIKA KLINIKY

V spolupráci s odborníkmi z praxe, ako sú zástupcovia Ligy za ľudské práva, Centrum právnej pomoci, či UNHCR, poskytuje klinika študentom možnosť oboznámiť sa s problematikou azylového práva z pohľadu  medzinárodného práva, európskeho práva, ako aj slovenskej právnej úpravy. Študenti nadobudnú praktické skúsenosti s poskytovaním právnej pomoci prostredníctvom konzultácií so žiadateľmi o azyl a s osobami, ktorým bola poskytnutá medzinárodná ochrana.

Zámerom predmetu je poskytnúť študentom rozšírené teoretické a najmä praktické poznatky v oblasti azylového práva v spolupráci s renomovanými odborníkmi z praxe. Študenti získajú prehĺbené poznatky z problematiky azylového práva v slovenskom, európskom a medzinárodnom právnom systéme. Na základe poskytovania právnych konzultácií klientom nadobudnú praktické zručnosti, ako sú techniky vykonávania pohovorov, výskum, ústna prezentácia právnych argumentov a písomná právna analýza. V neposlednom rade si potvrdia alebo zlepšia svoje jazykové schopnosti z anglického jazyka.

ORGANIZÁCIA KLINIKY

Klinika je výberový predmet určený pre študentov 3. ročníka bakalárskeho študijného programu a 1. a 2. ročník magisterského študijného programu. Výučba na klinike prebieha v zimnom semestri a v letnom semestri. Počas jej priebehu študenti týždenne absolvujú dvojhodinové semináre, ktoré sa konajú v priestoroch fakulty alebo v priestoroch externých spolupracovníkov či na konkrétnych úradoch a v azylových zariadeniach. Klinika azylového práva končí skúškou.

SPÔSOB VÝUČBY

Teoretické znalosti z vyššie uvedených relevantných oblastí práva budú doplnené praktickými zručnosťami nadobudnutými pri poskytovaní právnych konzultácií klientom a inými skúsenosťami nadobudnutými v teréne za pomoci odborníkov pri konkrétnom poskytovaní najmä právnej pomoci žiadateľom o azyl a osobám, ktorým bola poskytnutá medzinárodná ochrana.

KLIENTI KLINIKY

Študenti kliniky azylového práva budú mať možnosť priamo komunikovať so žiadateľmi o azyl a s osobami, ktorým bola poskytnutá medzinárodná ochrana. Klientom budú poskytovať základné právne rady a pokyny pri spracovaní rôznych dokumentov, napr. žiadostí o azyl. Znalosť anglického jazyka je výhodou.

HODNOTENIE

Záverečné hodnotenie zohľadňuje prácu študenta na klinike počas celého semestra. Pre splnenie podmienok na absolvovanie predmetu bude potrebná aktívna účasť na seminároch. Hodnotené bude spracovanie písomných podaní súvisiacich s poskytovaním právnych konzultácií pre klientov kliniky (napr. žiadateľov o azyl).

KAPACITA A VÝBER

Kliniky azylového práva sa môže zúčastniť max. 15 študentov. V prípade, že záujem bude prevyšovať tento počet, výber študentov sa uskutoční na základe predložených motivačných listov študentov. 

VYUČUJÚCI

JUDr. Ľudmila Elbert, PhD.