S4S - STUDENTS FOR STUDENTS

Cieľom portálu je umožniť študentom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach rozvíjať a prehlbovať svoje poznatky nadobudnuté štúdiom interaktívnym spôsobom. Portál umožňuje študentom všetkých fakúlt Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach položiť študentom práva otázku z vybranej oblasti práva, v ktorej potrebujú získať relevantné právne informácie. Študenti práva pod dohľadom supervízora – skúseného advokáta, následne na túto otázku bezplatne vypracujú odpoveď. Týmto spôsobom majú študenti práva možnosť nielen prehĺbiť svoje teoretické poznatky a aplikovať ich, ale aj zlepšiť svoje analytické myslenie, komunikačné zručnosti a schopnosť samostatne pracovať s právnymi predpismi na účely zodpovedania konkrétnej otázky z oblasti práva. Zároveň prispievajú k zvyšovaniu právneho vedomia
širšej skupiny ľudí, ktorí nemajú právnické vzdelanie a potrebujú konkrétnu právnu informáciu na riešenie bežnej životnej situácie.

Vzhľadom na to, že cieľom portálu je primárne vzdelávanie študentov práva, ich odpovede na otázky z oblasti práva nenahrádzajú právne služby advokátov a majú výlučne informatívnu a odporúčaciu povahu. V prípade potreby poskytnutia právnej služby je potrebné sa obrátiť na advokáta, činnosť ktorých tento portál nenahrádza. (link na portál: https://portal.ccvapp.upjs.sk/stranka-forum/students-for-students/21)

PROJEKTY

Vytvorenie webovej stránky právnych kliník na Právnickej fakulte UPJŠ je jednou z čiastkových činností aktivity 2.4 Inovácia bakalárskeho a magisterského študijného programu v študijnom odbore právo na PraF UPJŠ v rámci projektu Inovácie pre
vedomostnú spoločnosť (IRES), ITMS 26110230075, OP Vzdelávanie https://ires.ccv.upjs.sk (https://www.pravnekliniky.sk/donori-sponzori-partneri/)

Inovácie pre vedomostnú spoločnosť - IRES

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Pracovisko právnych kliník organizuje každý rok Deň otvorených dverí právnych kliník, ktorého cieľom je priblížiť právne kliniky študentom práva. Na dni otvorených dverí má každá právna klinika svoj stánok, pri ktorom sa záujemcovia dozvedia od vyučujúcich a súčasných študentov práva informácie o konkrétnej klinike a jej priebehu, ako aj skúsenosti súčasných študentov a študentiek s prácou na klinike.

Dňa otvorených dverí sa zúčastňujú aj externí spolupracovníci Pracoviska právnych kliník, ktorí v rámci moderovaných diskusií prezentujú svoje skúsenosti so študentmi konkrétnej právnej kliniky, ako aj priebeh ich praxe v danej inštitúcií/advokátskej kancelárií. V závere dňa sa koná Klinikárska párty, ktorej sa zúčastňujú súčasní študenti právnych kliník, vyučujúci a vyučujúce, ako aj advokáti z rôznych advokátskych kancelárií a iní externí spolupracovníci. Klinikárska párty vytvára priestor pre diskusiu v priateľskej atmosfére a nadväzovanie kontaktov.

SIMULOVANÉ SÚDNE SPORY

Výstupom niektorých právnych kliník sú simulované súdne spory, ktoré sa realizujú v pojednávacej miestnosti Právnickej fakulty a tiež vďaka spolupráci s Krajským súdom v Košiciach aj na pôde Krajského súdu.

WORKSHOPY A KOMUNIKAČNÉ SEMINÁRE

Pracovisko právnych kliník poskytuje študentom pôsobiacim na právnych klinikách možnosť absolvovať workshop právnych kliník alebo komunikačný seminár pod vedením skúsených právničiek a právnikov (vyučujúcich), ako aj skúsenej psychologičky a psychológa. Seminár je spravidla organizovaný mimo priestorov Právnickej fakulty.

Workshop právnych kliník sa zameriava na rozvoj kľúčových praktických zručností budúcich právnikov a právničiek - riešenie právnych problémov, kritické myslenie, analytické zručnosti, argumentačné schopnosti, schopnosť realizovať právny výskum a komunikačné zručnosti. V priebehu workshopu sa študenti oboznámia, aktívne participujú a diskutujú na témy ako právna etika, pracovný pohovor a pohovor s klientom, identifikácia a používanie právnych zdrojov v praxi, písanie právnych textov, pracovný pohovor a pohovor s klientom, právny manažment a prezentačné zručnosti. Súčasťou workshopu je aj záverečný Moot court, na ktorý sa študentky a študenti pripravujú. Pri jeho príprave a priebehu využívajú študentky a študenti poznatky a zručnosti, ktoré získali počas workshopu.

Komunikačný seminár sa zameriava na verbálnu a neverbálnu komunikáciu – predpoklady efektívnej komunikácie, vytvorenie dôvery s potenciálnym klientom, efektívne počúvanie a odpovedanie, kladenie otázok, empatia, asertívne vyrovnávanie sa s kritikou, istota prejavu, prekážky v komunikácii, neverbálne prejavy, práca so skupinou – štýly vedenia
skupiny, sociálne roly v skupine a spätná väzba.