workshop
Deň otvorených dverí
S4S

Novinky

O nás

Pracovisko právnych kliník zabezpečuje koordináciu klinického vzdelávania na Právnickej fakulte, ktorého cieľom je vzdelávanie a zdokonaľovanie študentov práva v praktických zručnostiach, ktoré sú nevyhnutné pre ich úspešné uplatnenie v praxi. 

Právne kliniky sú na Právnickej fakulte UPJŠ realizované formou stáží a praxe, formou spracovávania praktických zadaní, vypracovania právnych dokumentov, právnych analýz, realizovaním praktickej výučby práva alebo simulovaním súdneho pojednávania.

0

0

0

Právne kliniky

V súčasnosti zabezpečuje Pracovisko právnych kliník výučbu 9 právnych kliník.

Klinika azylového práva
Klinika azylového práva
Cieľom kliniky je poskytnúť študentom rozšírené teoretické a praktické poznatky v oblasti azylového práva v spolupráci s renomovanými odborníkmi....
Klinika daňového práva
Klinika daňového práva
Klinika daňového práva sa zameriava riešenie konkrétnych daňovo - právnych prípadov a simulovaných procesných situácií.
Klinika medicínskeho práva
Klinika medicínskeho práva
Medicínske právo je jedným z najdynamickejších právnych odvetví a jeho znalosť poskytne absolventom kliniky na trhu práce vítanú konkurenčnú výho...
Klinika obchodného práva
Klinika obchodného práva
Klinika rozvíja základné právnické zručnosti u študentov práva prostredníctvom riešenia simulovaných obchodno-právnych prípadov.
Klinika občianskeho práva
Klinika občianskeho práva
Základnou oblasťou záujmu kliniky je vypracovanie podaní (žalôb, návrhov, zmlúv, právnych rozborov) z oblasti občianskeho práva.
Klinika pracovného práva
Klinika pracovného práva
Cieľom kliniky je poskytnúť študentom možnosť využiť nadobudnuté vedomosti pri riešení reálnych pracovnoprávnych problémov a sporov.
Klinika stavebného práva
Klinika stavebného práva
Cieľom kliniky je poskytnúť študentom teoretické a praktické poznatky týkajúce sa stavebného práva účinného na území Slovenskej republiky.
Stážová klinika
Stážová klinika
Stážová klinika je zameraná na výkon stáží študentov práva u zazmluvnených poskytovateľov stáži a ich praktickú prípravu na budúce povolanie. ...

Povedali o nás!

Street Law klinika
Ivan H.
študent Street Law kliniky
,, Dodnes si pamätám ako ma klinika Street Law nechala zažiť bezprostredný kontakt s laikom. Počiatočná frustrácia, že neviem vysvetliť právny problem zrozumiteľným jazykom sa počas semestra zmenila na skvelú skúsenosť a nové zručnosti – vedieť sa postaviť pred skupinu študentov, odprezentovať právny problem a z toho celého vyvodiť zrozumiteľné závery. Aj vďaka jednému roku na klinike som sa stotožnil s tým čo chcem v budúcnosti robiť. ’’
Klinika azylového práva
Ivana K.
študentka Kliniky azylového práva
Klinika azylového práva určite rozšíri obzory všetkým, ktorí sa zaujímajú o utečeneckú problematiku. A to nielen po teoretickej stránke, ale najmä po praktickej, predovšetkým vďaka diskusiám so zaujímavými hosťami z medzinárodných organizácii a riešeniu modelových prípadov. Za zmienku však stojí aj návšteva Evakuačného tranzitného centra v Humennom.
Street Law klinika
Jana J.-Š.
študentka Street Law kliniky
,, Kliniku Street Law považujem za veľmi cennú skúsenosť. Pri práci s odsúdenými som sa naučila, že aj odbornejšia problematika sa dá vysvetliť zrozumiteľnyým spôsobom. Ako študentka práva som mala príležitosť stretnúť sa s reálnymi problémami ľudí z iného prostredia.’’
Klinika azylového práva
Martin R.
študent Kliniky azylového práva
Prostredníctvom kliniky azylového práva som mal možnosť spoznať odvetvie práva, s ktorým na Slovensku pracuje pomerne málo právnikov. Pridanou hodnotou tejto kliniky je výborná spolupráca s Ligou za ľudské práva, vďaka ktorej majú študenti možnosť oboznámiť sa z prvej ruky s aktuálnymi prípadmi priamo z praxe. V neposlednom rade táto klinika poskytuje iný pohľad aj na spoločenský rozmer migrácie, ktorý je v poslednej dobe ovplyvňovaný dezinformáciami viac ako kedykoľvek predtým.

Kalendár akcií

Čo nás v blízkej dobe čaká na právnych klinikách.

Naši partneri

Partneri, s ktorými spolupracujeme.